Privacyreglement Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen de plicht om haar relaties:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen gebruikt en het doel van het gebruik

Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen, de website bezoekt, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen of via het contactformulier contact met ons opneemt. Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die relaties met Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale system;
• de medewerkers van Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen verstrekte persoonsgegevens;
• Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@geredgereedschapwaddinxveen.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.

Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen opnemen en probeert Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen.

 

 

Privacyreglement Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen versie maart 2018